Game Artist 3D

หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียนทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งะ 3 ชั่วโมง

ค่าเรียน 7,900 บาท

พื้นฐานผู้เรียน

1.การใช้งานคอมพิวเตอร์ window
2. ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานโปรแกรม MAYA ระดับพื้นฐาน
3. มีพื้นฐานโปรแกรมปั้นโมเดลสามมิติเช่น zbrush
4.ใช้โปรแกรม Photoshop ระดับพื้นฐาน

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

ครั้งที่ 1 : การตั้งโจทย์และกําหนดเป้าหมายในการออกแบบ
- ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบประเภทแนวเกมส์ต่างๆ ในปัจจุปัน,
- เริ่มออกแบบ Concept Art ตามแนว Game Play
โดยอยู่ในแพลตฟอร์มเกมที่กําหนดแบบต่าง ๆ ได้ เช่น Graphicgame PC,
Graphic game มือถือรูปแบบต่าง
ครั้งที่ 2 : การค้นคว้าเรียนรู้การออกแบบตัวละคร, ฉาก หรืออื่นๆ ในเกมส์
โดยมีการค้นคว้าข้อมูลจาก Mythology ตํานานที่มาต่างๆ หรือเทพปกรณัมกรีก
หรืออื่นๆ
ครั้งที่ 3 : เริ่มเรียนรู้เลือกใช้ Tool หรือโปรแกรมในการออกแบบต่างตัวละครโมเดลสามมิติจากโปรแกรม Maya
- ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโมเดลสามมิติที่แสดงผลในเอนจิ้นเกมส์ประเภทต่างๆ
- การกําหนดควบคุมสร้างโมเดลรูปทรงสามมิติให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มเกมส์
รูปแบบต่างๆ
ครั้งที่ 4 : ออกแบบสร้างโมเดลสามมิติในรูปแบบ Low Polygonsสําหรับเกมส์บนมือถือ หรือ ipadและandroid
ครั้งที่ 5 : การวางแผนกําหนดค่า UV Map อย่างไรให้ประหยัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ
โมเดลสามมิติในรูปแบบ Low Polygons (ต่อจากครั้งที่ 4)
ครั้งที่ 6 : เทคนิคการสร้าง Render Map
สร้างแสงให้กับวัตถุพื้นฐานเพื่อนํามาวาดลวดรายตัวละครได้อย่างมีมิติชัดลึก
ครั้งที่ 7 : แนวคิดในปั้นโมเดล Hi Polygons โดยใช้โปรแกรม zbrush
พร้อมการวาดกําหนดลวดลายพื้นผิวด้วยการ Paint Vertex Color ตอนที่ 1
ครั้งที่ 8 : แนวคิดในปั้นโมเดล Hi Polygons โดยใช้โปรแกรม zbrush
พร้อมการวาดกําหนดลวดลายพื้นผิวด้วยการ Paint Vertex Color ตอนที่ 2
ครั้งที่ 9 : การจัดเรียง Polygons ขั้นมาใหม่จาก โมเดล Hi Polygons
ด้วยโปรแกรม Topogun เรียกว่าขบวนการ Retopologyและการสร้าง Render
Map เพื่อให้ได้ค่า Light Map, Normal Map ประเภทต่างๆ
นําไปใช้แสดงผลโมเดลแบบ Real time Modelingได้
เพื่อกําหนดการแสดงผลโมเดลLow Polygonsให้มีค่าเทียบเคียงกับโมเดลแบบ
Hi Polygons ได้
ครั้งที่ 10 : การกําหนดสร้างกระดูกให้กับตัวละครเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
(ส่วนนี้อาจใช้ทั้งในรูปแบบ Maya Biped) พร้อมกําหนดค่า Skin
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลโมเดลให้เคลื่อนไหวตามโครงสร้างกระดูกที่สร้างขึ้น
ครั้งที่ 11 : การRetargeting ด้วย Motionbuilder และ Maya Humen IK
จบขั้นตอนนี้สามารถเข้าใจการนําส่งข้อมูลการเคลื่อนไหวกระดูกในรูปแบบ File
*.fbxนําไปใช้กับโปรแกรม 3dsmax โครงสร้างกระดูBiped
และโครงสร้างกระดูกหรือ Joint ในโปรแกรม Maya ได้
ครั้งที่ 12 : ความเข้าใจ
- การแก้ไขแอนิเมชั่นด้วย Animation Layer
- การสร้าง Loop Animation
- การตัดต่อ Animation (3dsmax)
จบการเรียนรู้สามารถแสดงผลข้อมูล Model 3d ประเภทต่างๆ
ให้แสดงผลในโปรแกรม autodesk.comfbx viewer ได้linkhttp://
www.autodesk.com/products/fbx/fbx-review

For Your Information

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days