About us

ZLA DIGITAL ARTS เกิดจากการร่วมตัวของศิลปินดิจิตอลระดับ TOP ของวงการ CG

เพื่อต้องการให้ความรู้และต้องการสร้างบุคคลากรในงาน Computer Graphic ไม่ว่าจะเป็นงานทาง Film Cartoon animation ภาพยนตร์โฆษณา งานทำต้นแบบ 3 มิติลอยตัวซึ่งจะในคำแนะนำและสามารถนำไประยุกต์ใช้งานได้ครอบคลุม ในการทำงานทางด้าน CG และงานทางด้านการสร้างภาพ 3D

ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้ได้หลายแขนง ผู้สนใจสามารถเลือกที่จะศึกษาด้านต่างๆ ได้แบบเจาะจง และ เจาะลึกลงไปในแขนงนั้นๆ สถาบัน ZLA มีทีมบุคลากรที่มีความชำนานเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ เข้าใจการทำงานคลุกคลีในสายงานเฉพาะด้าน และมีชื่อเสียงอยู่ในวงการ CG มายาวนานมาให้คำแนะนำ และ อธิบายขั้นตอนปัญหาจากประสบการณ์ตรงให้กับผู้สนใจในงานด้านนั้นเข้าใจ เพื่อให้ท่านสามารถประยุกต์และนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

For Your Information

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days