Welcome to New ZLA Digital Arts Website

On July 30, 2010, in News, by admin

ปีนี้ก็ครบรอบปีที่ 3 ของสถาบัน ZLA ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าและว่าที่ศิษย์ใหม่ของสถาบันทุกๆท่านที่ไว้วางใจในสถาบัน ZLA และช่วยเหลืออุดหนุนกันมาจนเราสามารถก้าวสู่ปีที่ 3 อย่างมั่นคง? ปี 2010 นี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคอร์สเรียนกันใหม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นรวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่แน่นมากยิ่งขึ้น

Tagged with:  
Page 3 of 3123

For Your Information

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days