Schedule

MAYA

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to 3D Modeling & Animation
เสาร์ – อาทิตย์
22 มิ.ย. – 21 ก.ค. 62
9.30 – 12.30
7,900
อังคาร – พฤหัสบดี
14 พ.ค. – 13 มิ.ย. 62
9.30 – 12.30
7,900
Basic Maya Dynamic
เสาร์ – อาทิตย์
6 เม.ย. – 12 พ.ค. 62
13.00 – 16.00
7,900
3D Animation & Character Set Up
เสาร์ – อาทิตย์
6 เม.ย. – 12 พ.ค. 62
13.00 – 16.00 7,900
3D Modeling & UV Texturing
เสาร์ – อาทิตย์
6 เม.ย.  - 12 พ.ค. 62
13.00 – 16.00
7,900
3D Substance Painter
เสาร์
6 เม.ย.  – 4 พ.ค. 62
9.00 – 13.00
4,900
V-RAY Lighting & Rendering
อาทิตย์
21 เม.ย. – 19 พ.ค. 62
13.00 – 19.00
8,900
* ลดพิเศษ 5% สำหรับนักเรียนเก่าที่ต้องการลงทะเบียนคอร์ทมายา

ZBRUSH

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to ZBrush
อาทิตย์
2 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 62
9.30 – 16.00
7,900
นู่นต่ำ
เสาร์
22 มิ.ย. – 6 ก.ค. 62
9.30 – 16.00
5,900
* ทวนคอร์สเรียนที่เคยลงทะเบียนไว้ภายใน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการทวนต่อ คอร์ส ราคา 1,000 บาท

HOT COURSES

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to Cinema 4d
เสาร์ – อาทิตย์
6 เม.ย.  - 5 พ.ค. 62
13.00 – 16.00
7,900
2D Caracter Design
เสาร์
20 เม.ย. – 25 พ.ค. 62
10.00 – 14.30
4,900
Digital Painting 1
เสาร์
20 เม.ย. – 25 พ.ค. 62
9.00 – 13.00
4,900
Digital Painting 2
เสาร์
20 เม.ย.  - 25 พ.ค. 62
13.00 – 17.00
5,500
After Effects For Visual Effects
เสาร์ – อาทิตย์
20 เม.ย – 5 พ.ค. 62
13.00 – 16.00
6,900
After Effects For Motion Graphic
เสาร์ – อาทิตย์
20 เม.ย. – 5 พ.ค. 62
16.00 – 19.00
5,900
Principle & 3D Animation
เสาร์ – อาทิตย์
20 เม.ย. -  12 พ.ค. 62
16.00 – 19.00
5,900
* วันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 4 คน สำหรับผู้ลงทะเบียนในแต่ละคอร์ท

For Your Information

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days