Schedule

MAYA

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to 3D Modeling & Animation
เสาร์ – อาทิตย์
1 เม.ย. – 7 พ.ค. 66
9.30 – 12.30
7,900
จันทร์ – พุธ
17 เม.ย. – 17 พ.ค. 66
10.00 – 13.00
7,900
Basic Maya Dynamic
เสาร์ – อาทิตย์
3 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 66
9.30 – 12.30
7,900
3D Animation & Character Set Up
เสาร์ – อาทิตย์
22 เม.ย. – 21 พ.ค. 66
16.00 – 19.00 8,900
3D Modeling & UV Texturing
เสาร์ – อาทิตย์
22 เม.ย.  - 21 พ.ค. 66
10.00 – 13.00
8,900
3D Substance Painter
เสาร์
22 เม.ย. – 13 พ.ค. 66
9.00 – 13.00
4,900
3D Lighting & Rendering
อาทิตย์
23 เม.ย. – 21 พ.ค. 66
13.00 – 19.00
8,900
* ลดพิเศษ 10% สำหรับลงทะเบียนคอร์ททุกคอร์ทรวมกลุ่ม 4 ตน ขึ้นไป

ZBRUSH

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to ZBrush
เสาร์
1 เม.ย.  – 6 พ.ค. 66
9.30 – 16.00
7,900
นู่นต่ำ
อาทิตย์
9 เม.ย. – 30 เม.ย. 66
9.30 – 16.00
5,900
* ทวนคอร์สเรียนที่เคยลงทะเบียนไว้ภายใน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการทวนต่อ คอร์ส ราคา 1,000 บาท

HOT COURSES

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to Cinema 4d
เสาร์ – อาทิตย์
6 พ.ค. – 28 พ.ค. 66
13.00 – 16.00
7,900
2D Caracter Design
เสาร์
เ เม.ย. – 27 พ.ค. 66
16.00 – 19.00
4,900
Digital Painting 1
เสาร์
1 เม.ย. – 13 พ.ค. 66
9.00 – 13.00
4,900
Digital Painting 2
เสาร์
1 เม.ย. – 13 พ.ค. 66
13.00 – 16.00
5,500
After Effects For Visual Effects
เสาร์ – อาทิตย์
6 พ.ค. – 28 พ.ค. 66
13.00 – 16.00
6,900
After Effects For Motion Graphic
เสาร์ – อาทิตย์
6 พ.ค. – 28 พ.ค. 66
16.00 – 19.00
5,900
Principle & 3D Animation
เสาร์ – อาทิตย์
22 เม.ย. -  14 พ.ค. 66
16.00 – 19.00
6,900
* วันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 4 คน สำหรับผู้ลงทะเบียนในแต่ละคอร์ท

For Your Information

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days