Schedule

MAYA

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to 3D Modeling & Animation
เสาร์ – อาทิตย์
7 ต.ค. – 5 พ.ย. 66
9.30 – 12.30
7,900
จันทร์ – พุธ
9 ต.ค. – 8 พ.ย. 66
10.00 – 13.00
7,900
Basic Maya Dynamic
เสาร์ – อาทิตย์
7 ต.ค. – 29 พ.ย. 66
9.30 – 12.30
7,900
3D Animation & Character Set Up
เสาร์ – อาทิตย์
7 ต.ค. – 5 พ.ย. 66
13.00 – 16.00 8,900
3D Modeling & UV Texturing
เสาร์ – อาทิตย์
7 ต.ค. – 5 พ.ย. 66
13.00 – 16.00
8,900
3D Substance Painter
เสาร์
7 ต.ค. – 28 ต.ค. 66
9.00 – 13.00
4,900
3D Lighting & Rendering
อาทิตย์
8 ต.ค. – 5 พ.ย. 66
13.00 – 19.00
8,900
* ลดพิเศษ 10% สำหรับลงทะเบียนคอร์ททุกคอร์ทรวมกลุ่ม 4 ตน ขึ้นไป

ZBRUSH

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to ZBrush
อาทิตย์
8 ต.ค.  – 5 พ.ย. 66
9.30 – 16.00
7,900
นู่นต่ำ
เสาร์
11 พ.ย. – 25 พ.ย. 66
9.30 – 16.00
5,900
* ทวนคอร์สเรียนที่เคยลงทะเบียนไว้ภายใน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการทวนต่อ คอร์ส ราคา 1,000 บาท

HOT COURSES

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to Cinema 4d
เสาร์ – อาทิตย์
7 ต.ค. – 29 ต.ค. 66
13.00 – 16.00
7,900
2D Caracter Design
เสาร์
7 ต.ค. – 11 พ.ย. 66
15.00 – 19.00
4,900
Digital Painting 1
เสาร์
7 ต.ค. – 11 พ.ย. 66
9.00 – 13.00
4,900
Introduction to Graphic Design
เสาร์
7 ต.ค. – 11 พ.ย. 66
13.00 – 16.00
4,900
After Effects For Visual Effects
เสาร์ – อาทิตย์
11 พ.ย. – 2 ธ.ค. 66
13.00 – 16.00
6,900
After Effects For Motion Graphic
เสาร์ – อาทิตย์
11 พ.ย. – 2 ธ.ค. 66
16.00 – 19.00
5,900
Principle & 3D Animation
เสาร์ – อาทิตย์
14 พ.ย. -  5 ธ.ค. 66
16.00 – 19.00
6,900
* วันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 4 คน สำหรับผู้ลงทะเบียนในแต่ละคอร์ท

For Your Information

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days