Schedule

MAYA

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to 3D Modeling & Animation
เสาร์ – อาทิตย์
6 ส.ค. – 4 ก.ย. 65
9.30 – 12.30
7,900
จันทร์ – พุธ
1 ส.ค. – 31 ส.ค. 65
10.00 – 13.00
7,900
Basic Maya Dynamic
เสาร์ – อาทิตย์
6 ส.ค. – 28 ส.ค. 65
9.30 – 12.30
7,900
3D Animation & Character Set Up
เสาร์ – อาทิตย์
6 ส.ค. – 4 ก.ย. 65
16.00 – 19.00 7,900
3D Modeling & UV Texturing
เสาร์ – อาทิตย์
6 ส.ค.  - 4 ก.ย. 65
10.00 – 13.00
7,900
3D Substance Painter
เสาร์
6 ส.ค. – 27 ส.ค. 65
9.00 – 13.00
4,900
3D Lighting & Rendering
อาทิตย์
7 ส.ค. – 4 ก.ย. 65
13.00 – 19.00
8,900
* ลดพิเศษ 5% สำหรับนักเรียนเก่าที่ต้องการลงทะเบียนคอร์ทมายา

ZBRUSH

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to ZBrush
เสาร์
6 ส.ค.  – 3 ก.ย. 65
9.30 – 16.00
7,900
นู่นต่ำ
อาทิตย์
7 ส.ค. – 21 ส.ค. 65
9.30 – 16.00
5,900
* ทวนคอร์สเรียนที่เคยลงทะเบียนไว้ภายใน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการทวนต่อ คอร์ส ราคา 1,000 บาท

HOT COURSES

ชื่อคอร์ส
รอบเรียน
ระยะเวลา
เวลาเรียน
ราคา
Introduction to Cinema 4d
เสาร์ – อาทิตย์
6 ส.ค. – 28 ส.ค. 65
13.00 – 16.00
7,900
2D Caracter Design
เสาร์
6 ส.ค. – 10 ก.ย. 65
16.00 – 19.00
4,900
Digital Painting 1
เสาร์
6 ส.ค. – 10 ก.ย. 65
9.00 – 13.00
4,900
Digital Painting 2
เสาร์
6 ส.ค. – 10 ก.ย. 65
9.00 – 16.00
5,500
After Effects For Visual Effects
เสาร์ – อาทิตย์
6 ส.ค. – 28 ส.ค. 65
13.00 – 16.00
6,900
After Effects For Motion Graphic
เสาร์ – อาทิตย์
6 ส.ค. – 28 ส.ค. 65
16.00 – 19.00
5,900
Principle & 3D Animation
เสาร์ – อาทิตย์
6 ส.ค. -  28 ส.ค. 65
16.00 – 19.00
5,900
* วันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 4 คน สำหรับผู้ลงทะเบียนในแต่ละคอร์ท

For Your Information

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days